manuatele.net
Gagana Samoa : Samoan Language

Custom Search
Tusi Paia Find us on Facebook

Project: Samoan Bible Online Text


O Le Kenese   (The Genesis)
O Le Mataupu I   (Chapter 1)
Ua fai le lagi ma le lalolagi.   (Creation)

1. Na faia e le Atua le lagi ma le lalolagi i le amataga.
2. Sa soona nunumi le lalolagi ma ua gaogao, sa ufitia foi le moana i le pouliuli; na fegaoioiai foi le Agaga o le Atua i le fogatai.
3. Ua fetalai mai le Atua, Ia malamalama; ona malamalama ai lea.
4. Ua silasila atu le Atua i le malamalama, ua lelei; ona tuu eseese ai lea e le Atua o le malamalama ma le pouliuli.
5. Ua faaigoa e le Atua le malamalama, O le ao; a ua faaigoa e ia le pouliuli, O le po. O le afiafi ma le taeao o le uluai aso lea.
6. Ua fetalai mai foi le Atua, Ia i le va o vai le va nimonimo, e va a'i isi vai ma isi vai.
7. Ua faia e le Atua le va nimonimo, ua va a'i vai i lalo ole va nimonimo ma vai i luga ole va nimonimo; i le ua faapea lava.
8. Ua faaigoa e le Atua le va nimonimo, O le lagi. O le afiafi ma le taeao o le aso lua lea.
9. Ua fetalai mai foi le Atua, Ia potopoto i le mea e tasi o vai i lalo o le lagi, ia iloa foi le eleele matutu; i le ua faapea lava.
10. Ua faaigoa e le Atua le eleele matutu, O le eleele; a ua faaigoa e ia le fapotopotoga o vai, O le sami; ua silasila atu i ai le Atua, ua lelei.
11. Ona fetalai mai lea o le Atua, Ia tupu le vao mu;a mai le eleele, ma le laau afu e tupu ma ona fua, e fua mai e taitasi ma lona uiga, o ia te ia lava o ona fatu i luga o le eleele; i le ua faapea lava.
12. Ona tupu mai lea i le eleele le vao mu'a ma le laau afu e fua mai, e taitasi ma lona uiga, ma le laau e 'aina ona fua, o ia te ia lava ona fatu, e taitasi ma lona uiga; ua silasila atu i ai le Atua, ua lelei.
13. O le afiafi ma le taeao o le aso tolu lea.
14. Ua fetalai mai foi le Atua, Ia i ai i le va nimonimo o le lagi o mea e malamalama a'i, e iloga ai le ao ma le po; ia fai foi ma faailoga, ma tau, ma aso, ma tausaga.
15. Ma ia fai ma mea e malamalama a'i i le va nimonimo o le lagi; e faamalamalama a'i le lalolagi; i le ua faapea lava.
16. Ona faia lea e le Atua o malamalama tetele e lua; o le malamalama tele e pule i le ao, a o le malamalama itiiti e pule i le po; ua na faia foi fetu.
17. Ua tuu ai e le Atua i le va nimonimo o le lagi e faamalamalama a'i le lalolagi;
18. e pule foi i le ao ma le po, ma ia iloga ai le malamalama ma le pouliuli; ua silasila atu i ai le Atua, ua lelei.
19. O le afiafi ma le taeao o le aso fa lea.
20. Ua fatalai mai foi le Atua, Ia tele ona tutupu mai i le sami o mea ola e fetolofi, ia lele foi le manu lele i luga o le laueleele i le va nimonimo o le lagi.
21. Ua faia foi e le Atua o tanimo tetele ma mea ola uma e fetolofi, ua tele ona tutupu mai i le sami, e tasitasi ma lona uiga, ma manu felelei e taitasi ma lona uiga; ua silasila atu i ai le Atua, ua lelei.
22. Ona faamanuia atu i ai lea e le Atua, ua faapea atu, Ia uluola, ma ia tupu tele, ma ia tumu ai le sami; ia tupu tele foi manu felelei i le laueleele.
23. O le afiafi m le taeao o le aso lima lea.
24. Ua fetalai mai foi le Atua, Ia tuputupu mea ola mai le laueleele, e taitasi ma lona uiga, o manu vaega fanua, ma mea fetolofi, ma manu vaefa o le vao, e taitasi ma lona uiga; i le ua faapea lava.
25. Ua faia foi e le Atua o manu vaefa o le vao, e taitasi ma lona uiga, ma manu vaefa fanua, e taitasi ma lona uiga, atoa ma mea fetolofi uma i le eleele, e taitasi ma lona uiga; ua silasila atu i ai le Atua, ua lelei.
26. Ona fetalai ane lea o le Atua, Ina tatou faia ia o le tagata i lo tatou faatusa, ia foliga ia i tatou; ia pule foi i latou i i'a i le sami, ma manu felelei, ma manu vaefa, ma le laueleele uma, atoa ma mea fetolofi uma e fetolofi i le eleele.
27. Ona faia lea e le Atua o le tagata i lona faatusa, o le faatusa o le Atua na ia faia ai o ia; na faia e ia o i laua o le tane ma le fafine.
28. Ua famanuia foi e le Atua ia te i laua, ma ua fetalai atu le Atua ia te i laua, Ia fanafanau ia, ma ia uluola, ma ia tumu ai le lalolagi, ia fatoilalo i ai, ma ia pule i a'i i le sami, ma manu felelei, atoa ma mea ola uma e fetolofi i le eleele.
29. Ua fetalai atu foi le Atua, Faauta, ua ou foai atu ia te oulua o laau afu uma e tutupu ma o latou fau o i le fogaeleele uma lava, atoa ma laau uma ua i ai le fua o le laau e tupu ma ona fatu; e ia te oulua ia e fai ma mea e 'ai.
30. O manu vaefa uma foi ole vao, ma manu felelei uma, atoa ma mea fetolofi uma i le eleele, o i ai le ola, ua ou foai atu i ai o laau afu uma lauolaola e fai ma mea e 'ai; i le ua faapea lava.
31. Ua silasila atu le Atua i mea uma ua na faia, faauta foi, ua matua lelei lava. O le afiafi ma le taeao o le aso ono lea.

1. In the beginning God created the heaven and the earth.
2. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
3. And God said, Let there be light: and there was light.
4. And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
5. And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
6. And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
7. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
8. And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
9. And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
10. And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
11. And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
12. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
13. And the evening and the morning were the third day.
14. And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
15. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
16. And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
17. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
18. And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
19. And the evening and the morning were the fourth day.
20. And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
21. And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.
22. And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
23. And the evening and the morning were the fifth day.
24. And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
25. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
26. And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
27. So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
28. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
29. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
30. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
31. And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.


Click here to return


O Le Kenese   (The Genesis)
O Le Mataupu II   (Chapter 2)
O le uluai aso sa; o le faatoga i Etena; o le tala i le uluai fafine.   (The Creation is completed - God rests on the seventh day - The prior spirit creation is explained - Adam and Eve are placed in the Garden of Eden - They are forbidden to eat of the tree of knowledge of good and evil - Adam names every living creature - Adam and Eve are married by the Lord.)

1. Ua uma ona faia o le lagi ma le lalolagi, atoa foi ma mea uma o i ai.
2. Ua faauma e le Atua i le aso fitu lana galuega na faia e ia; ona malolo ai lea o ia i le aso fitu i lana galuega uma na faia e ia.
3. Ona faamanuia atu lea e le Atua i le aso fitu, ma na faasaina ai; aua na malolo ai o ia i lana galuega uma lava na faia e le Atua ma na saunia.
4. O le tala lenei i le lagi ma le lalolagi ina o faia ia, i le aso na fai ai e Ieova le Atua le lalolagi ma le lagi.
5. A o leai lava ni vao iti uma o le fanua i le laueleele, ua le tutupu foi laau afu uma o le fanua; aua e lei faatotoina le ua e Ieova le Atua i le eleele, ua leai foi se tagata e galue i le laueleele.
6. A ua alu ae le ausa i le eleele, ua susu ai le fogaeleele uma.
7. Ona faia lea e Ieova le Atua o le tagata i le efuefu o le eleele, ma ua manava i ona pogaiisu o le manava ola; ona avea ai lea o le tagata ma tagata ola.
8. Ua faia foi e Ieova le Atua o le faatoaga i Etena i sasae; ona ia tuuina lea i lea mea o le tagata na na faia.
9. Ua fatutupuina foi e Ieova le Atua i le fanua o laau uma e matagofie i le vaai, e lelei foi pe a 'aina; ma le laau o le ola i totonu o le fatoaga, ma le laau e iloa ai le lelei ma le leaga.
10. Na tafe atu foi le vaitafe mai Etena e faasusu ai le fatoaga, ona ala eseese ai lea, ua avea ma vaitafe e fa.
11. O le igoa o le tasi of Pisona; e faataamilomilo lea i le nuu uma o Havila, e i ai auro;
12. e lelei foi auro o lea nuu; e i ai petala ma maa soama.
13. O le igoa foi o lona lua o vaitafe o Kaiona; e faataamilomilo lea i le nuu o Kuso.
14. O le igoa foi o lona tolu o vaitafe o Hitekelu; e tafe atu lea i sasae i Asuria. O lona fa o vaitafe o Eufirate lea.
15. Ua ave foi le tagata, e Ieova le Atua, ma ua tuu ia te ia i le fatoaga i Etena e galue ai ma leoleo ai.
16. Ua fetalai atu foi Ieova le Atua i le tagata, o loo faapea atu, O laau uma o i le faatoaga e e 'ai ai.
17. A o le laau e iloa ai le lelei ma le leaga, aua e te 'ai ai; aua o le aso e te 'ai ai e te oti ai lava.
18. Ua fetalai mai foi Ieova le Atua, E le lelei ina toatasi o le tagata; ou te faia sona fesoasoani e tatau ma ia.
19. Na faia e Ieova le Atua i le eleele o manua vaefa uma lava, ma manu felelei uma lava; na ia aumaia ia Atamu ia iloa pe ni a ni igoa na te faaigoa ai; o le igoa ua faaigoa aie Atamu i mea ola uma o lona igoa lea.
20. Ona faaigoaina atu lea e Atamu o igoa i manu vaefa fanua uma, ma manu felelei, atoa ma manu faefa uma o le vao; a o Atamu, e lei maua se fesoasoani e tatau ma ia.
21. Ua faamoegaseina o Atamu e Ieova le Atua, i le ua moe lava; ona toina lea e ia le tasi ona ivi asoaso, ma na faasoo ane e aano e a'i.
22. O le ivi asoaso foi na toina e Ieova le Atua ia Atamu ua na fai a'i le fafine, ona ia aumaia lea o ia ia Atamu.
23. Ona faapea ai lea o Atamu, O le ivi lava lenei o o'u ivi, ma le aano o o'u aano; e ta'ua o ia o le fafine, aua na toina atu o ia ai le tane.
24. O le mea lea e tuua ai e le tane lona tama ma lona tina, ae e faatasi ma lana ava; ona avea ai lea o i laua ma tino e tasi.
25. Sa le lavalava i laua o Atamu ma lana ava, a ua le mama lava.
1. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
2. And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
3. And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
4. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens,
5. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
6. But there went up a amist from the earth, and watered the whole face of the ground.
7. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
9. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
10. And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.
11. The name of the first is Pison: that is it which acompasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
12. And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
13. And the name of the second river is Gihon: the same is it that acompasseth the whole land of Ethiopia.
14. And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
15. And the Lord God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
16. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
18. And the Lord God said, It is not good that the man should be alone; I will make him ban help meet for him.
19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
20. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
21. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
22. And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
23. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
25. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.


Click here to return


O Le Kenese   (The Genesis)
O Le Mataupu III   (Chapter 3)
Ole agasala muamua a le tagata   (The serpent (Lucifer) deceives Eve - She and then Adam partake of the forbidden fruit - Her Seed (Christ) will bruise the serpent's head - The roles of woman and of man are explained - Adam and Eve are cast out of the Garden of Eden - Adam presides - Eve becomes the mother of all living.)

1. Ua sili le atamai o le gata i manu uma o le vao na faia e Ieova le Atua. Ua fai mai o ia i le fafine, E moni ea, na fetalai mai le Atua, lua te le aai i laau uma o le faatoaga?
2. Ona tali atu ai lea o le fafine i le gata, O fua o laau o le faatoaga ma te aai ai lava;
3. a o le fua o le laau o i totonu o le faatoaga na fetalai mai ai le Atua, Aua ma te aai ai, aua foi ma te papai atu i ai, ne'i ma oti.
4. Ona fai mai lea o le gata i le fafine, Lua te le oti lava;
5. aua ua silafia e le Atua, o le aso lua te aai ai, e pupula ai o oulua mata; ona avea ai lea o oulua e pei ni atua o loo iloa le lelei ma le leaga.
6. Ona vaai atu lea o le fafine i le laau e lelei lava pe a 'ai, ma ua matagofie mai, o le laau foi e aoga e maua ai le poto, ona tago ai lea o ia i lona fua, ma 'ai ai; na ia avatu foi i lana tane faatasi ma ia, na 'ai ai foi o ia.
7. Ona pupula ai lea o laua mata, ua la iloa ua le lavalava i laua; ona la fatu ai lea o lau o le mati ua fai mo laua titi.
8. Ua faalogo i laua i le siufofoga o Ieova le Atua o loo savali i le faatoaga i le itu aso e agi malie mai ai le matagi; ona lalafi ai lea o Atamu ma lana ava ai luma o Ieova le Atua i laau o le faatoaga.
9. Ona valaau atu lea o Ieova le Atua ia Atamu, ua faapea atu ia te ia, O fea o i ai oe?
10. Ona tali mai lea o ia, Na ou faalogo atu i lou siufofoga i le faatoaga, ona ou fefe ai lea, aua ua ou le lavalava; ona ou lafi lea.
11. Ua fetalai atu o ia, O ai ea ua na ta'u atu ia te oe ua e le lavalava? Ua e 'ai ea i le laau na ou fai atu ai ia te oe, e aua e te 'ai ai?
12. Ib faapea mai lea o Atamu, O le fafine na e au mai ia te au, ua na au mai ia te au le fau o le laau, ona ou 'ai ai lea.
13. Ona fetalai atu lea o Ieova le Atua i le fafine, Se a lena mea ua e faia? Ona tali mai lea o le fafine, Na faasese mai le gata ia te au, on ou 'ai ai lea.
14. Ona fetalai aut lea o Ieova le Atua i le gata, E sili lou malaia i manu vaefa fanua uma, manu vaega uma lava o le vao, ina ua e faia lena mea; e te sosolo i lou manava, o le efuefu e te 'ai ai i aso uma o lou ola;
15. ou te faatupuina le feitagai ia te oulua ma le fafine, o lau fanau foi ma lana fanau; na te tu'imomomoina lou ulu, a o oe e te tu'imomomoiga lona mulivae.
16. Ua fetalai atu o ia i le fafine, Ou te matua faateleina le tiga o lou ma'i to; e te fanau mai tama ma le tiga; e uai atu lou manao i lau tane, e pule foi o ia ia te oe.
17. Ua ia fetalai atu foi ia Atamu, Ua e usiusitai i le upu a lau ava, ma ua e 'ai i le laau na ou fai atu ai ia te oe, na faapea atu, e aua e te 'ai ai; o le mea lea ua malaia ai le laueleele ona o oe; e te 'ai ai ma le tiga i aso uma o lou ola;
18. e tutupu mai ai o laau tuitui ma laau talatala ia te oe; e te 'ai foi laau afu o le fanua;
19. e te 'ai foi au mea e 'ai ma le afu o ou mata, seia e toe foi atu i le eleele; aua na faiina a'i lava oe; aua o le efuefu oe, e te teo foi atu lava i le efuefu.
20. Ua faaigoaina e Atamu le igoa o lana ava o Eva; aua o le tina o ia o tagata ola uma.
21. Ua faia foi ofu pa'u e Ieova le Atua mo Atamu ma lana ava, ua faaofu ai ia te i laua.
22. Ua fetalai ane foi Ieova le Atua, Faauta, ua avea le tagata e pei o so tatou, ua iloa ai le lelei male leaga; o lenei, ne'i aapa atu lona lima, ma tago atu foi i le laau o le ola, e 'ai ai, ma ola e faavavau;
23. ona tulia ai lea o ia e Ieova le Atua ai le faatoaga o Etena, ia galue i le eleele na faia mai ia o ia.
24. Ua ia tuli atu lava ia Atamu; ua ia tofia foi Kerupi e nonofo i le itu sasae ole faatoaga o Etena, ma le pelu afi mumu, o loo feliuliuai e leoleo ai le ala i laau o le ola.

1. Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
2. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:
3. But of the fruit of the atree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.
4. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:
5. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.
6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did feat.
7. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.
8. And they heard the voice of the Lord God awalking in the garden bin the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden.
9. And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?
10. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.
11. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?
12. And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.
13. And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.
14. And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and bove every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life:
15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; bit shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.
16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.
17. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life;
18. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field;
19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.
20. And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living.
21. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins, and clothed them.
22. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:
23. Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.
24. So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.


O Le Kenese   (The Genesis)
O Le Mataupu IV   (Chapter 4)
O le tala ia Kaino, ma Apelu, ma Lameko   ( Eve bears Cain and Abel - They offer sacrifices - Cain slays Abel and is cursed by the Lord, who also sets a mark upon him - The children of men multiply - Adam begets Seth, and Seth begets Enos.)

1. Ua iloa e Atamu lana ava o Eva; ona to ai lea o ia, ona fanau mai lea e ia o Kaino, ua ia faapea ane foi, Ua ou maua le tagata mai ia Ieova.
2. Ua toe fanau mai foi e ia o lona uso o Apelu. O Apelu foi, o le leoleo mamoe of ia; a o Kaino, o le galue fanua ia.
3. Ua oo ina atoa o aso, ona avatu ai lea e Kaino o le fua o le fanua o le taulaga ia Ieova.
4. A o Apelu, ua ia avatu foi uluai tama a lona lafu, o e pepeti ai lava. Ua silasila mai Ieova ia Apelu, atoa ma lana taulaga;
5. a e peitai o Kaino ma lana taulaga, ua ia le silasila i ai. Ona ita tele ai lea o Kaino, ua faa'u'u lava ona mata.
6. Ona fetalai atu lea o Ieova ia Kaino, Se a le mea ua e ita ai? Se a foi ua faa'u'u ai ou mata?
7. Pe afaie te amio lelei e te le maua ea le fiafia? a e afai e te le amio lelei o loo taoto i le faitotoa le agasala. E uai atu lona manao ia te oe, e te pule foi oe ia te ia.
8. Ua fai mai foi Kaino ia Apelu lona uso, ua i ai foi i laua i le fanua, ona tulai atu lea o Kaino ia Apelu lona uso, ma fasioti ia te ia.
9. Ua fetalai atu Ieova ia Kaino, O fea o i ai Apelu lou uso? Ona tali mai lea o ia, Ou te lei iloa; o a'u ea le leoleo o lo'u uso?
10. Ua fetalau atu o ia, Se a le mea ua e faia? O loo alaga mai ia te au mai le eleele le leo o le toto o lou uso.
11. O lenei, ua malaia oe mai le eleele, ua faamaga mai lona gutu e tai a'i le toto o lou uso mai lou lima.
12. A e galue i le eleele, e le toe fua lelei mai ona fua ia te oe; e avea oe ma maumausolo ma faasevasevaloaina i le lalolagi.
13. Ona tali mai lea o Kaino ia Ieova, Ua sili la'u agasala, ou te le lavatia.
14. Faauta, ua e tulia a'u i le aso nei ai le faga'eleele; o le a lilo a'u ai ou fofoga; o le a avea a'u ma maumausolo ma faasevasevaloaina i le lalolagi; ai se maua a'u e fasiotia a'u e ia.
15. Ua fetalai atu Ieova ia te ia, O lenei, ai se fasioti ia Kaino e tauia faafitu o ia. Ona tuuina lea e Ieova le faailoga ia Kaino, e le fasiotia o ia e se maua o ia.
16. Ona alu atu lea o Kaino ai luma o Ieova, ua mau foi o ia i le nuu o Nota, i le itu i sasae o Etena.
17. Na iloa e Kaino lana ava; ona to ai lea o ia, ona fanau mai lea e ia o Enoka.
18. Ua fanaua e Enoka o Irata; ua fanaua e Irata o Mekuala; ua fanau e Mekuala o Metusaeli; ua fanau foi e Metusaeli o Lameko.
19. O Lameko foi ua fai ana ava e toalua; o le igoa o le tasi o Ata, ole igoa foi o le isi o Sela.
20. U fanau foi e Ata o Iapalu; o le tupuga ia o e mau i fale ie, ma ua fai lafu manu.
21. O le igoa o lona uso o Iupalu; o le tupuga ia o i latou uma o e fai kitara ma faaili.
22. O Sela foi na fanau e ia o Tupalu-kaino, o le tufuga ia e fai mea uma lava faia i 'apa memea ma uamea; o le tuafafine foi o Tupalu-kaino o Naama lea.
23. Na fai atu Lameko i ana ava, Ata ma Sela e, faalogologo mai ia i lo'u leo; ava e a Lameko, uai mai i o oulua taliga i la'u upu; aua na ou fasiotia le tagata ona o lo'u fasiga;
24. afai e faafitu ona tauia o se fasiga o Kaino, e faafitugafulu ma le fitu o se taui o se fasiga o Lemeko.
25. Ua teo iloa e Atamu lana ava; ua fanau foe e ia lana tama tane, ma ua faaigoa ia te ia o Setu; aua na faapea ia, Ua tofia mai e le Atua ia te au le tasi tama o le sui o Apelu, o le na fasiotia e Kaino.
26. Ua fanau foi e Setu lona atalii, ua faigoa foi ia te ia, o Enosa. O ona po ia na amata ai ona valaau tagata i le suafa o Ieova.
1. And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord.
2. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
3. And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord.
4. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering:
5. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.
6. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen?
7. If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.
8. And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.
9. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother's keeper?
10. And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.
11. And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand;
12. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.
13. And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear.
14. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me.
15. And the Lord said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him.
16. And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.
17. And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.
18. And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech.
19. And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah.
20. And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle.
21. And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ.
22. And Zillah, she also bare Tubal-cain, an instructer of every artificer in brass and iron: and the sister of Tubal-cain was Naamah.
23. And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt.
24. If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold.
25. And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.
26. And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the Lord.Click here to return