manuatele.net
Gagana Samoa : Samoan Language

Custom Search
Tusi Paia Find us on Facebook

Project: Samoan Bible Online TextO Le Evagelia A Mataio   (The Gospel according to Matthew)
O Le Mataupu I   (Chapter 1)
Ole Gafa o Iesu   (The genealogy of Jesus Christ.)

1. O le tusi i le gafa o Iesu Keriso, o le atalii o Tavita, o le atalii ia o Aperaamo.
2. Na fanaua e Aperaamo o Isaako; na fanaua foi e Isaako o Iakopo; na fanaua e Iakopo o Iuta ma ona uso;
3. na fanaua e Iuta o Faresa ma Sera mai ia Tamara; na fanaua e Faresa of Esaroma; na fanaua e Esaroma o Arama;
4. na fanaua e Arama o Aminatapu; na fanaua e Aminatapu o Naasona; na fanaua e Naasona o Salemona;
5. na fanaua e Salemona o Poasa mai ia Raava; na fanaua e Poasa o Opeta mai ia Ruta; ua fanaua e Opeta o Iese;
6. na fanaua e Iese o le tupu o Tavita; na fanaua e le tupu o Tavita o Solomona mai le ava a Uria;
7. na fanaua e Solomona o Reopoamo; na fanaua e Reopoamo o Avia; na fanaua e Avia o Asa;
8. na fanaua e Asa o Iosefatu; na fanaua e Iosefatu o Iorama; na fanaua e Iorama o Usia;
9. na fanaua e Usia o Iotama; na fanaua e Iotama o Aasa; na fanaua e Aasa o Esekia;
10. na fanaua e Esekia o Manase; na fanaua e Manase o Amone; na fanaua e Amone o Iosia;
11. na fanaua e Iosia o Iekonia ma ona usa, ina a tafea i Papelonia.
12. Ua oo le tafeaga i Papelonia, ona fanaua ai lea e Iekonia o Salatielu; na fanaua e Salatielu o Serupapelu;
13. na fanaua e Serupapelu o Apiuta, na fanaua e Apiuta o Eliakimo; na fanaua e Eliakimo o Asora;
14. na fanaua e Asora o Satoka; na fanaua e Satoka o Akeimo; na fanaua e Satoka o Akeimo; na fanaua e Akeimo o Eliuta;
15. na fanaua e Eliuta o Eleasaro; na fanaua e Eleasaro o Matano; na fanaua e Matano o Iakopo;
16. na fanaua e Iakopo o Iosefa le tane a Maria na fanaua ai IESU, o le ua igoa is Keriso.
17. O lenei, o tupulaga uma e afua mai ia Aperaamo e oo ia Tavita, e sefulu ma le fa ia tupulaga; e afua foi ia Tavita e oo i le tafeaga i Papelonia, e sefulu ma fa ia tupulaga; e afua foi i le tafega i Papelonia e oo i le Keriso, e sefulu male fa ia tupulaga.
18. Sa faapea ona fanau mai o Iesu Keriso. Sa faufautane lona tina o Maria ia Iosefa, ua iloa ua to o ia i le Agaga Paia, a o lei faatasi i laua.
19. O Iosefa foi lana tane o le tagata amiotonu ia, e lei loto foi o ia ina faamasiasi ia te ia i luma o tagata, ua ia manatu e faatea lemu ia te ia.
20. A o manatunatu o ia i na mea, faauta, ua faaali mai ia te ia le agelu a le Alii i le miti, ua faapea mai, Iosefa e, le atalii o Tavita, aua e te fefe ina ua mai ia te oe o Maria lau ava; aua o lana to mai le Agaga Paia lea.
21. E fanau mai e ia le tama tane, e te faaigoa foi ia te ia o Iesu; aua e faaola e ia lona nuu ai a latou agasala.
22. Ua oo nei mea uma ina ia taunuu ai le afioga a le Alii i le perofeta, ua faapea mai,
23. Faauta, e to le taupou, ma fanau mai le tama tane, latou te faaigoa foi ia te ia o Emanuelu; o lona uiga pe a famatalaina, Ua ia te i tatou le Atua.
24. Ua ala Iosefa, sa moe, ona faia lea e ia pei ona fai mai ai ia te ia o le agelu a le Alii; ua na au mai lana ava.
25. A e te lei feiloai ua oo ina fanau mai e ia o lana tama tane ulumatua; ua ia faaigoa foi ia te ia o IESU.
1. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
2. Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;
3. And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;
4. And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
5. And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
6. And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;
7. And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;
8. And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;
9. And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;
10. And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;
11. And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
12. And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
13. And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;
14. And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
15. And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
16. And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
17. So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.
18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
19. Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.
20. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
22. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
23. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
24. Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:
25. And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.


Click here to return


O Le Evagelia A Mataio   (The Gospel according to Matthew)
O Le Mataupu II   (Chapter 2)
O le malaga a makoi e saili ia Iesu   (The wise men are directed by a star to Jesus - Joseph takes the child to Egypt - Herod slays the children in Bethlehem - Jesus is taken to Nazareth to dwell.)

1. Ua fanau Iesu i Peteleema i Iutaia i ona po o Herota le tupu, fauta, ua oo mai ai makoi mai sasae i Ierusalema,
2. ua faapea mai, Po o fea o i ai le ua fanau mai o le tupu o tagata Iutaia? aua ua matou o mai ai e ifo atu ia te ia.
3. Ua faalogo i ai Herota le tupu, ona atuatuvale ai lea o ia atoa foi ma Ierusalema uma.
4. Ona ia fapotopotoina ai lea o le au faitaulaga sili uma ma le au tusiupu o le nuu, ua fesili atu ia te i latou, po o fea e fanau ai le Keriso.
5. Ona latou fai mai ai lea ia te ia, O Peteleema i Iutaia; aua ua fapea ona tusia e le perofeta,
6. O oe foi Peteleema i le nuu o Iuta, e te le topito ona faatauvaa i alii o Iuta; aua e tupu mai ia te oe le faipule, o le na te pule i lo'u nuu o Isaraelu.
7. Ua aami lemu ane e Herota o makoi, ona matua suesue ai lea ia te i latou i ona po na iloa ai le fetu.
8. Ona ia aauina atu ai lea o i latou i Peteleema, ua faapea atu, O atu ia outou, ina matua saili ia i le tama itiiti; pe a outou iloa, ia outou faailoa mai ia te au, o a'u foi ou te alu atu ai e ifo atu ia te ia.
9. Ua latou faalogo atu i le tupu, ona latou o ai lea, faauta foi, o le fetu na iloa e i latou i sasae, ua muamua atu ia te i latou, ua oo ina tu mai i luga o le mea ua oo ina tu mai i luga o le mea ua i ai le tama itiiti.
10. Ua latou iloa le fetu, ona matua tele ai lea o lo latou fiafia.
11. Ua latou ulufale atu i le fale, ua latou iloa ai le tama itiiti ma Maria lona tina, ona latou faapauu ai lea, ma ifo atu ia te ia; ua talai foi o latou oloa; ona latou avatu ai lea ia te ia o mea alofa; ole auro, ma le pulu lipano, ma le pulu muro.
12. Ua faailoa ia te i latou i le miti, aua ne'i foi atu ia Herota, ona latou o atu ai lea i lo latou nuu i le tasi ala.
13. Ua o i latou, faauta, o le agelu a le Alii ua faaali mai ia Iosefa i le miti, ua faapea mai, Tulai ia, ina ave le tama itiiti ma lona tina, ma sosola i Aikupito, ma nonofo ai seia ou fai atu ia te oe; aua o le a saili Herota i le tama itiiti ina ia fasioti ia te ia.
14. Ua tuali ia, ua ave le tama itiiti ma lona tina i le po, ona o atu lea i Aikupito.
15. Sa i ai foi o ia ua oo ina oti o Herota; ina i taunuu ai le afioga a le Alii i le perofeta, ua faapea mai, Na ou valaauina lo'u atalii ai Aikupito.
16. Ua iloa e Herota ua olegia o ia e makoi, ona tele ai lea o lona ita, ua aauina atu e ia nisi e fasioti i tama tane ua i Peteleema e oo i ona tuaoi uma, e afua i e ua lua o latou tausaga atoa ma e ua pito ane i ai, e fatatau i ona po na na matua sueina atu ai le makoi.
17. Ona taunuu lea o le upu a le perofeta o Ieremia, ua faapea mai,
18. Ua lagona le leo i Rama, o le auega, o le fetagisi, ma le tagitu'i tele; ua tagiaue Rasela i lana fanau, e le mafai foi ona faanaina o ia, ona o i latou ua leai.
19. Ua oti Herota, faauta, o le agelu a le Alii ua faaali mai ia Iosefa i le miti i Aikupito,
20. ua faapea mai, Tulai ia, ina ave le tama itiiti ma lona tina, ina o atu ia i le nuu o Isaraelu; aua ua oti e na sailia le tama itiiti e fasioti.
21. Ona tulai ai lea o ia, ua ave le tama itiiti ma lona tina, ona o ai lea i le nuu o Isaraelu.
22. A ua faalogo o ia ua fai ma tupu i Iutaia o Arekilao o le sui o Herota lona tama, ona fefe ai lea i alu i ai. A e peitai ua faailoa ia te ia i le miti, ona alu ai lea o ia ile nuu o Kalilaia.
23. Ua oo foi i le tasi aai e igoa ia Nasareta, ua nofo ai; ina ia taunuu ai o le upu a le au perofeta, E igoa o ia o le Nasareta.
1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
2. Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
3. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.
4. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.
5. And they said unto him, In Bethlehem of Judea: for thus it is written by the prophet,
6. And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
7. Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared.
8. And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.
9. When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.
10. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.
11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.
12. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.
13. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.
14. When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:
15. And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.
16. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men.
17. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,
18. In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.
19. But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt,
20. Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life.
21. And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.
22. But when he heard that Archelaus did reign in Judea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee:
23. And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.


Click here to return


O Le Evagelia A Mataio   (The Gospel according to Matthew)
O Le Mataupu III   (Chapter 3)
O le tala'iga a Ioane le papatiso   (John the Baptist preaches in Judea - Jesus is baptized, and the Father acclaims Him as His Beloved Son.)

1. O le tala'iga a Ioane le papatiso. O ona po ia na sau ai Ioane le papatiso, ua tala'i atu i le vao o Iutaia,
2. ua faapea atu, Ina salamo ia outou; aua ua latalata mai le malo o le lagi.
3. Aua o ia lava lenei na fai mai ai le perofea o Isaia, ua faapea mai, O le leo o le ua alaga i le vao, Ina teuteu ia outou le ala o le alii, ia faalaulelei ona ala.
4. A o Ioane ia, sa ofu i le fulufulu kamela, ma le fusi pa'u i lona sulugatiti; a o ana mea e ai, o se akerise, ma le meli vao ia.
5. On o atu ai lea ia te ia o Ierusalema, ma Iutaia uma, atoa ma le itu uma o Ioritana;
6. ua papatisoina foi i latou i Ioritana e ia, ua faaali atu e i latou a latou agasala.
7. Ua na iloa atu le au faresaio ma le au satukaio e toatele ua o mai i lana papatisoga, ona ia faapea atu ai lea ia te i latou, Fanau a gata feai e, o ai ea ua na faaali atu ia te outou ia sosola ese i le toasa atali?
8. Ia outou fua mai ni fua e tatau ma le salamo;
9. aua foi ne'i outou manatu e faapea ifo i o outou loto, O Aperaamo, o ia o lo matou tama; aua ou te fai atu ia te outou, e mafai lava e le Atua ona faatupuina mai i nei maa ni fanau ma Aperaamo.
10. O loo tuu nei foi le matau i tafu'e o laau; o laau uma foi e le fua mai i fua lelei, e taia ma lafoina i le afi.
11. O a'u nei, ou te papatiso atu ia te outou i le vai ina ia salamo; a e peitai o le mulimuli mai e silisili o ia ia te au, e le aoga a'u ona tauave i ona see vae; o ia lea na te papatisoina atu ia te outou i le Agaga Paia ma le afi.
12. O i lona aao lana asu, na te faamamaina ai lana faaputugasaito; na te faapotopotoina foi ana saito i le fale saito, a e susunuina le otaota o saito i le afi e le matineia.
13. Ona maliu atu ai lea o Iesu mai Kalilaia i Ioritana ia Ioane, ia papatisoina ai e ia.
14. A ua vavao e Ioane ia te ia, ua faapea mai, E ao ona e papatisoina mai o a'u, a e maliu mai ea oe ia te a'u?
15. A ua tali atu Iesu, ua faapea atu ia te ia, Tuu mai nei pea ia; aua e faapea ona tatau ia te i tatou ona faataunuuina o mea tonu uma. Ona tuu mai lea ia te ia.
16. Ua papatisoina Iesu, ona maliu ae loa lea o ia nai le vai, faauta foi, ua faaavanoaina le lagi ia te ia, ua ia iloa atu foi le Agaga o le Atua ua afio ifo e peiseai se lupe, ua oo i ona luga.
17. Faauta foi, o le siufofoga mai le lagi, us faapea mail, O lo'u atalii pele lena, ua ou fiafia lava ia te ia.
1. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea,
2. And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.
3. For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
4. And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey.
5. Then went out to him Jerusalem, and all Judea, and all the region round about Jordan,
6. And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.
7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?
8. Bring forth therefore fruits meet for repentance:
9. And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.
10. And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
11. I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:
12. Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.
13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.
14. But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
15. And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.
16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:
17. And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.


Click here to return


O Le Evagelia A Mataio   (The Gospel according to Matthew)
O Le Mataupu IV   (Chapter 4)
O le faaosoosoga na oo ia Iesu   (Jesus fasts forty days and is tempted)

1. Ona aveina ae lea o Iesu i le vao e le Agaga, ina ia faaosoosoina e le tiapolo.
2. Ua faalaina ia i po e fagafulu ma ao e fagafulu, mulimuli aneona fia taumafa ai lea o ia.
3. Ona alu ane lea ia te ia o le faaosooso, ua faapea mai, Afai o oe le Alo o le Atua, ina fetalai atu ia ia liu areto nei maa.
4. Ona tali atu ai lea o ia, ua faapea atu, Ua tusia, E le na o mea 'ai e ola ai le tagata, a o afioga uma e tulei mai i le fofoga o le Atua.
5. Ona ave ai lea o ia e le tiapolo i le aai paia, ua ia faatuina foi ia te ia i le tumutumu o le malumalu,
6. ona fai mai lea o ia ia te ia, Afai o oe le Alo o le Atua, oso ia oe i lalo; aua us tusia, E poloai o ia i ana agelu ia te oe, latou te ave ia te oe i o latou lima, ne'i tu'ia lou vae i se maa.
7. Ua fetalai atu Iesu ia te ia, Ua tusia foi, Aua e te tofotofo i le Alii lou Atua.
8. Ona toe ave lea o ia e le tiapolo i mauga matua maualuga, ua ia faaali foi ia te ia malo uma o le lalolagi ma o latou matagofie;
9. ona fai mai lea o ia ia te ia, ou te avatua nei mea uma ia te oe, pe afai e te faapau ma ifo mai ia te au.
10. Ona fetalai atu lea o Iesu ia te ia, Ina alu ese ia oe Satani; aua ua tusia, E te ifo atu i le Alii lou Atua, ua na o ia lava e te auauna i ai.
11. Ona tuua ai lea o ia e le tiapolo, faauta foi, ua o mai agelu ma auauna mai ia te ia.
12. Ua faafofoga Iesu ua tuuina atu Ioane i le fale puipui, ona maliu atu ai lea o ia i Kalilaia;
13. ua tuua e ia o Nasareta, ua maliu atu o ia ma nofo i Kapanaumi ua tu matafaga, i le tuaoi o Sepulona ma Nafatali;
14. ina ia taunuu ai le upu a le perofeta o Isaia, ua faapea mai,
15. O le nuu o Sepulona, ma le nuu o Nafatali, o le ala i le vai i tala ane o Ioritana, o Kalilaia o nuu ese,
16. o le nuu sa nofo i le pouliuli, ua latou iloa le malamalama tele; o i latou foi sa nonofo i le nuu ma le ata o le oti ua alu ae le malamalama ia te i latou.
17. Talu mai ai ua afua ona tala'i atu e Iesu, ua faapea atu, Ina salamo ia outou; aua ua latalata mai le malo o le lagi.
18. Ua savali ane Iesu e latalata ane i le vai i Kalilaia, ona silafia lea e ia o le uso e toalua, o Simona ua igoa ia Peteru, ma Aneterea lona uso, ua la lafo le upega i le vai, aua o tagata fai faiva i laua.
19. Ona fetalai atu lea o ia ia te i laua, Ina mulimuli mai ia ia te au, ou te faia oulua ma fai faiva i tagata.
20. Ona la tuua loa lea o laua upega, a e mulimuli atu ia te ia.
21. Ua tuanai foi e ia lea mea, ona silafia lea e ia o le isi uso e toalua, o Iakopo le atalii o Sepetaio, ma Ioane lona uso, ua i le vaa ma lo la tama o Sepetaio, us latou fai masae o latou upega; ua ia valaauiana atu foi ia te i laua.
22. Ona la tuua loa lea o le vaa ma lo la tama, a e mulimuli atu ia te ia.
23. Ua faataamilo Iesu i Kalilaia uma, ua ia a'oa'o i o latou sunako, ua ia tala'i atu foi le tala lelei o le malo, ma faamalolo e ia o ma'i uma ma ma'i tiga uma o le nuu.
24. Ua oo atu ai lona logo i Suria uma, ona latou au mai ai lea ia te ia o e ua mamai atoa uma, o e ua i ai ma'i eseese, ma e ua puapuagatia, ma e ua uluitinoina e temoni, ma e ua ma'i maliu, atoa ma e ua mamai i le supa; ona faamaloloina lea o i latou e ia.
25. Ona mulimuli atu lea ia te ia o le motu o tagata e toatele mai Kalilaia, ma Tekapoli, ma Ierusalema, ma Iutaia, ma ona tala atu o Ioritana.
1. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.
2. And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.
3. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.
4. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
5. Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,
6. And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.
7. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.
8. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;
9. And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.
10. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.
11. Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.
12. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee;
13. And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim:
14. That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,
15. The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;
16. The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up.
17. From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.
18. And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.
19. And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.
20. And they straightway left their nets, and followed him.
21. And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.
22. And they immediately left the ship and their father, and followed him.
23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.
24. And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy; and he healed them.
25. And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judæa, and from beyond Jordan.


Click here to return


O Le Evagelia A Mataio   (The Gospel according to Matthew)
O Le Mataupu V   (Chapter 5)
Ole lauga a Iesu i le mauga   (Jesus preaches the Sermon on the Mount)

1. Ua silasila atu ia i le motu o tagata, ona maliu ae lea o ia i le mauga; ua nofo ai i lalo, ona o mai ai lea o ona soo ia te ia;
2. ua ia fetalai atu, ma a'oa'o ia te i latou, ua faapea atu,
3. Amuia e loto maulalo; aua e o latou le malo o le lagi.
4. Amuia e faanoanoa; aua e faamafanafanaina i latou.
5. Amuia e agamalu; aua e fai mo latou tofi le nuu.
6. Amuia e fia aai ma fia inu i le amiotonu; aua e maoona i latou.
7. Amuia e alolofa atu; aua e alofaina mai i latou.
8. Amuia e loto mama; aua latou te iloa atu le Atua.
9. Amuia e faatupuina le filemu; aua e ta'ua i latou o atalii o le Atua.
10. Amuia e sauaina ona ole amiotonu; aua e o latou le malo o le lagi.
11. Amuia outou pe a latou upu leaga, ma faasaua ia te outou, ma latou tuuaiina pepelo outou i mea leaga uma ona o a'u.
12. Ia outou olioli ma fiafia lava; aua o i le lagi lo outou taui e tele; aua na faapea ona latou faasaua i perofeta e na muamua ia te outou.
13. O outou, o le masima o le lalolagi outou; a e afai e magalo le masima, pe se a se mea e faamai a'i? E leai se mea e toe aoga ai, na ona lafoaiina i fafo, ma solia e tagata.
14. O outou, o le malamalama o le lalolagi outou. E le mafai ona lilo le aai ua tu i luga o le mauga.
15. Latou te le tutuina foi le lamepa i le tuu ai i lalo o le mea e fua a'i saito, a e tuu i luga lava o le tuugalamepa ia pupula atu ai i e o i le fale uma.
16. Ia faapea ona pupula atu lo outou malamalama i luma o tagata, ina ia latou iloa la outou amio lelei, latou te vivii atu ai i lo outou Tama o i le lagi.
17. Aua ne'i outou manatu ua ou sau e tatalaina le tulafono po le au perofeta; ou te lei sau e tatalaina, a ia faataunuuina.
18. Aua e moni, ou te fai atu ia te outou, e mavae atu le lagi ma le lalolagi, a e le mavae atu lava se iota po o sina fasi mataitusi o le tulafono, seia taunuu mea uma.
19 O lenei, o se na te tatalaina se poloaiga e tasi e aupito itiiti o nei poloaiga, ma faapea ona a'oa'o i tagata, e ta'ua ia e aupito itiiti i le malo o le lagi; a o se anaana ma a'oa'o ai, e ta'ua ia e sili i le malo o le lagi.
20. Aua ou te fai atu ia te outou, a le sili la outou amiotonu i la le au tusiupu ma le au faresaio, e le sao atu lava outou i le malo o le lagi.
21. Ua outou faalogo, na fai mai i e anamua, Aua e te fasioti tagata; ae se fasioti tagata, e nofo sala o ia i le faamasinoga.
22. A o a'u, ou te fai atu ia te outou, ai se ita fua i lona uso, e nofo sala o ia i le faamasinoga; ae se fai atu foi i lona uso, Raka, e nofo sala o ia i le fono; ai se fai atu foi, Le vale e, e nofo sala o ia i le afi o Kena.
23. Pe afai foi e te avatu lau taulaga i le fata faitaulaga, ona e manatua ai lea ua i lou uso mea e tiga ai o ia ia te oe
24. ina tuu ia i lea mea o lau taulaga i luma o le fata faitaulaga, a e alu oe ia muai faalelei i lou uso, i le e sau ai, ma avatu lau taulaga.
25. Ia vave on oulua lelei ma loo tagi i ana mea ua ia te oe, manu o i le ala oulua ma ia; ina ne'i tuuina atu oe i le faamasino e le ua tagi i ana mea, e tuuina atu foi oe e le faamasino i le auauna, ona tuuina atu loa o oe i le fale puipui.
26. E moni, ou te fai atu ia te oe, e te le toe ulufafo ai lava, seia e avatu tupe uma lava.
27. Ua outou faalogo, na fai mai i e anamua, Aua e te mulilua.
28. A ou te fai atu a'u ia te outou, ai se vaai atu i le fafine ina ia manao i ai, ua uma ona mulilua ma ia i lona loto.
29. Afai foi e te tausuai i lou mata taumatau, ina sali ese ia, ma e lafoai; aua e lelei ina fano se tasi ou fasi tino, a e leaga pe a lafoina lou tino uma i Kena.
30. Afai foi e te tausuai i lou lima taumatau, ina tutu ese ia, ina e lafoai; aua e lelei ina fano se tasi ou fasi tino, a e leaga pe a lafoina lou tino uma i Kena.
31. Sa fai mai foi, Ai se faatea i lana ava, ai avatu ia te ia le tusi alei.
32. A ou te fai atu a'u ia te outou, ai se faatea lana ava, a e lei mulilua ia, aua ia faamulilua ia te ia; ai se fai mana ava le ua faateaina, ua mulilua foi o ia.
33. Ua faalogo foi outou, na fai mai i e anamua, Aua e te tauto pepelo; a ia e avatu i le Alii o mea e te tauto ai.
34. A ou te fai atu a'u ia te outou, aua lava ne'i tauto; aua le tauto i le lagi, aua o le nofoalii lea o le Atua;
35. po o le lalolagi, aua o le mea e tu ai ona aao lea; po o Ierusalema, aua o le aai le o le Tupu silisili.
36. Aua foi ne'i e tauto i lou ulu, aua e te le mafaia ona faasinasina, pe faauliuli se lauulu e tasi.
37. A ia faapea la outou upu, Ioe, ioe; E leai, e lelai; aua o le upu e sili i na upu, mai le leaga lava ia.
38. Ua outou faalogo, na fai mai, E suia le mata i le mata, e suia foi le nifo i le nifo.
39. A ou te fai atu a'u ia te outou, aua ne'i outou tetee atu i le leaga; ai se na te po mai i lou alafau taumatau, ia e liliu atu ia te ia le isi.
40. O le fia fai se faamasinoga ma oe e ave lou ofu tino, ia e tuu atu foi i ai ma lou ofu tele.
41. Ai se na te tauanau mai lua te o ma ia i le maila e tasi, ina o ia oulua ma ia i mila e lua.
42. Ia e avatu i le ua ole mai ia te oe; aua foi e te liliu ese i le ua fia nono tupe ia te oe.
43. Ua outou faalogo, na fai mai, Ia e alofa atu i le lua te tuaoi, a ia 'ino'ino i le ua ita mai ia te oe.
44. A ou te fai atu a'u ia te outou, ia outou alolofa atu i e ua ita mai ia te outou, ia outou faamanuia atu i e ua fetuu mai ia te outou, ia outou agalelei atu i e ua 'ino'ino mai ia te outou, ia outou tatalo foi mo e ua tuua'i fua mai ma faasaua mai ia te outou;
45. ina ia faia outou ma atalii o lo outou Tama o i le lagi, o le na te faaoso i lona la i e ua amio leaga atoa ma e ua amio lelei; ua ia fatoto ifo foi le ua ua i e ua amiotonu, atoa ma e ua amioletonu.
46. Aua afai tou te alolofa atu i e ua alolofa mai ia te outou, se a ea se taui tou te maua ai? e le faia ea e le au telona o lea lava mea?
47. Pe afai tou te faapito lo outou fealofani i o outou uso, se a se mea sili ua outou faia? e le faapea ea ona faia e le au telona?
48. O lenei, ia atoatoa ona lelei o la outou amio, e pei o lo outou Tama o i le lagi e atoatoa ona lelei o ia.
1. And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:
2. And he opened his mouth, and taught them, saying,
3. Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
4. Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
5. Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
7. Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
8. Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
9. Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
10. Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.
11. Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
12. Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.
13. Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.
14. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.
15. Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.
16. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
17. Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.
18. For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.
19. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.
20. For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
21. Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
22. But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
23. Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;
24. Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
25. Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
26. Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
27. Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
28. But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
29. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
30. And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
31. It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
32. But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
33. Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:
34. But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God’s throne:
35. Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.
36. Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.
37. But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.
38. Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
39. But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.
40. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also.
41. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.
42. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.
43. Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
44. But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;
45. That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
46. For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
47. And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
48. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.Click here to return