manuatele.net

Gagana Samoa : Samoan Language
Tusi Paia Find us on FacebookCustom Search
Reference
Numbers - Culture Alphabet - Measurements
Greetings - Colors - Shapes Days - Months - Times
Holidays - Food Places - Directions - Geography
Names Phrases
Animals - Plants Samoan Proverbs


PHRASES

Holidays

Merry Christmas. Manuia le Kerisimasi hear it
Happy New Year. Manuia le Tausaga Fou hear it
Merry Christmans and Happy New Year. Manuia le Kerisimasi male Tausaga Fou  
Happy Easter. Manuia le Aso Eseta  

Language

Do you speak English? Ete tautala Igilisi? hear it
Do you know someone who speaks English? Ete iloa se isi e tautala Igilisi? hear it
I don't understandOute le malamalama 
Please speak more slowlyFamolemole tautala lemu 
Please write it down Famolemole tusi i lalo 
Do you speak Samoa?Ete tautala Samoa? 
Yes, a littleIoe, lai'titi. 

Greatings

WelcomeAfio maihear it
HelloTalofahear it
Long time no see.Leva foi aso ta le vaai. 
What's your name?O ai lou suafa? (less formal: O ai lou igoa?)hear it
My name is [...]O lo'u suafa (igoa) o [...as an example: Peterson]hear it
Where are you from?O fea ete sau ai? 
I'm from [...]Oute sau mai [...]  
Pleased to meet you.Fiafia ua ta feiloai. 
Good morningManuia le taeao.hear it
Good dayManuia le aso.hear it
Good afternoonManuia le afiafi 
Good nightManuia le po. 
GoodbyeTofahear it
Excuse me Tulou lava.hear it
Thank you Fa'afetaihear it

Personal

How are you? O fa'apefea mai oe? -or- O a mai oe?  
I'm fine, thank you. O Lelei au, fa'afetai.  
How was your day? O fa'apefea mai lou aso?  
Do you love me? Ete alofa ia a'u? hear it
I love you. Oute alofa ia oe  (E alofa a'u ia oe). hear it
I'm okay. O lea lava o lelei a'u.  
SorryFa'atoese lava. 
Who are you? O'ai oe? hear it
Happy Birthday. Manuia lou Aso Fanau. hear it

Help Please

Is it allowed? E fa'ataga?  
Is swimming allowed? E fa'ataga le au'au?  
Please, I need some help. Fa'amolemole, oute fia maua se fesoasoani. hear it
Please, help. Fa'amolemole, fesoasoani mai. hear it
Please, don't hurt me. Fa'amolemole, aua le fasi a'u. hear it
Where is the police station? Ofea le fale leoleo?  
Where is the hospital? Ofea le fale ma'i?  
Call the police!Vili le leoleo! 
Phone the police!Telefoni le leoleo! 
Call the hospital!Vili le fale ma'i! 
Phone the hospital!Telefoni le fale ma'i! 

Church

Where is the church? Ofea le fale lotu?  
Where is the Methodist church? Ofea le fale lotu Metotisi?  
Where is the LDS church? Ofea le fale lotu Mamona?  
Where is the Catholic church? Ofea le fale lotu Kateliko?  

Shopping

How much is it? E fia le tau?  
Where is the store? Ofea le fale oloa?  
Where is the nearest store? Ofea le fale oloa e lata mai?  
How much is this?E fia le tau ole mea lea?hear it

Being Social

Would you like to dance?Ete fia siva? 
Get well soon.Ia vave ona e manuia. 
Leave me alone!Alu ese ma a'u! 
Enough!Ua lava!