manuatele.net
Gagana Samoa : Samoan Language

Custom Search
Tusi Paia Find us on Facebook

English-Samoan Words
A - E F - J K - O P - T U - Z
U 
ugly (unsightly; improper) mataga; auleaga
umbrella fa'amalu
undecided fa'alotolotolua; fetoa'i
unfasten (untie; divorce) tatalai
unfit fa'alefetaui
uniform (dress) togiga
united lotogatasi
unnecessary noise made by people pisa; pisa'o
unqualify fa'aleonomea
unripe fruit (green) moto; ota
until se'ia
unwavering toa'i
unwilling (obstinate) musu
upheld tausi; usiusita'i
upside down (turn over) mafuli
urge (fervent) tauanau; vina; una'i
urgent (urge; hurried) faanatinati; faavave
use fa'aaoga
useful aoga
useless fa'aleaoga
V
vaccinate (prick; pierce) tui
vanish (disappear) mou; nimo
vegetable (greens) lau'mata; pele
veil veli (Eng)
velvet veloveta (Eng)
verse (poetry) fuaiupu; solo
very hot a'asa
victorious (win; succeed) manumalo
village nu'u; ala'ala'faga
virgin taupou
visit asi; asiasiga (v.t.)
visiting asiasi
voice si'ufofoga; leo
volley (bounce and catch a ball) popo
volunteer (v) ofo
vomit pua'i
vote (ballot) palota (Eng)
W
wade asa
wag lialia'i
wages (to pay) totogi
wail tagi'aue
waist sulugatiti
wait tali; fa'atali
wake ala
wake someone up fafagu; fa'aala
waking fa'aala; fafagu
walk savali; savavali (pl)
wall (fence) pa; aupa
wallow ta'afili
wander sese
wane gase
want mana'o
wanted (desirable) manaomia
war taua
warm mafanafana
warning lapatai
warrior (brave) toa
wash fufulu; fa'ama'ma
wash hands fafano
waste (cruel) maimau; saunoa
wasteful fa'amaimau; fa'atinovale
watch (clock) uati (Eng)
watch matamata; leoleo
watch (watch a game) maimoa; va'ava'ai
water vai; suavai; taufa
wave (swell) galu; peau
wax pulu
way aga; tu; ala
waylay lamalama; talialaina
we (two including listener) ta'ua
we (two excluding listener) ma'ua
we (including the listener) tatou
we (minus the listener) matou
weak (tire) vaivai
weaken fa'avaivai
wealth (riches; abundance) tamaoaiga; mau'oa
weapon au'upega; meatau
wear ofu
weath oloa
wedding-feast tausamaaga
Wednesday Aso Lulu
weed utu'vao
week vai'aso
week (next) vaiaso a sau
week (last) vaiaso ua tea
weep tagi
welcome ofo
West Si'sifo (Sa'sifo?); gagaifo(?)
westward gagaifo; agaisisifo
wet su'su; fa'asu'su (v)
whale tafola
what o le a? se a?
wheel uili (Eng)
when afea; anafea
where ofea
whinny nana
whisper musumusu
whispering musumusuga
whirlwind asiosio
whistle fa'amiti; fa'aili
white lanu pa'epa'e; papae (pl)
whiteness pa'epa'e'ma; sinasina
whole atoatoa
who o ai?
why ai se a? se a le mea?
wick vavae
wicked amioleaga
wide lautele; vatele
widen (expand) fa'alautele
widespread (abounding; common) ta'atele
wife a'va; faletua (respect)
wild aivao; fe'ai
wilderness (forest) vaovaololoa
will loto; mana'o; finagalo
willing mafai; loto
wind savili; matagi
wind blow agi
windpipe fa'a'i
window fa'amalama
win malo; manumalo; mua; ua sini
wing apa'au
wink emo'emo
wipe soloi
wire uaea (Eng)
wish (desire) mana'o; maoi
with i; ma
withdraw alu'ese
wither mamae
withered (dried up) magumagu
withhold taofi
within itotonu
without (outside) ifafo
without aunoa ma; vagana
withstand tete'e
witness (testimony; testify) molimau
woe aue; le paga; se paga
woman tamaita'i; fafine
womb manava
wonder ofo
wood la'au; vao matua
word upu
wordy fa'asalemausau
work (job; labour) galuega; galulue (pl)
world lalo'lagi
worm anufe
worry (anxious) popole; fa'asoesa
worship tapua'i; ifo
worth aoga
wounded manu'a (resp); lavea
wrap aui
wrath ita; to'asa
wreath pale
wrestle (struggle) tauivi
wriggle tafiti
wring mimilo
wrinkled (crinkled) ma'anuminumi; manumi
wrist tapulima
write tusi
wrong (incorrect, lost, astray) se'se
wrongdoing pona
wry pi'o
X
x-ray (x-ray)
Y 
yam ufi
yard iata (Eng)
year tausaga
yell alaga; fa'no
yellow lanu sama'sama
yes ioe
yesterday ananafi
yield (obey) gaua'i; usiusita'i
you (one person) e (o o'e)
you (two including listener) oulua
you (three or more) tou; outou
young man taulealea
young person talavou
younger sibling naitei
youth autalavou
youthful talavou
Z 
zeal ma'elega
zealous (hardworking) maeleelega; filiga
zoo (zoo)